"The Lamia". Genesis at Southampton Gaumont - 16.4.1975